Egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2 w Studium Językowym UAM w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych z powodu zagrożenia COVID-19

Dyrekcja Studium Językowego UAM, w porozumieniu z przewodniczącą Komisji ds. Studentów i Kształcenia, Panią Prorektorką ds. kształcenia prof. dr hab. Beatą Mikołajczyk, przedstawia warunki przeprowadzenia egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego na poziomie B2 w Studium Językowym UAM w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych z powodu zagrożenia COVID-19:

1. Egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2 w Studium Językowym UAM odbędzie się 24 czerwca br

2. Egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2 w Studium Językowym UAM odbywać się będzie:

w trybie zdalnym tj. w ramach synchronicznego kontaktu, w którym student oraz komisja uczestniczą w w/w egzaminie w tym samym czasie, ale w różnych miejscach – w drodze wideokonferencji internetowej odbywanej za pomocą usługi Microsoft Teams. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie sprawnego mikrofonu i kamery.

w formie bezpośredniej – dla studentów, którzy nie mają technicznych możliwości uczestniczenia w egzaminie w formie zdalnej poprzez Microsoft Teams. Egzamin będzie organizowany z zachowaniem reżimu sanitarnego w grupach nie większych niż 25 osób w salach wykładowych. 3. Egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2 dedykowany jest studentom III roku studiów stacjonarnych I stopnia. 

4. Egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2 w Studium Językowym UAM w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych z powodu zagrożenia COVID-19 zarówno w formie zdalnej jak i bezpośredniej, składać się będzie z 2 części: I część – część ustna;

II część – część pisemna.Cześć I – część ustna.Za część ustną otrzymać można maksymalnie 40 punktów. Część ustna odbywać się będzie na platformie MS Teams, przeprowadzana przez komisję dwuosobową. Dedykowana jest  dla studentów, którzy dotychczas  jej nie zaliczyli lub dla studentów, którzy przystępując do egzaminu poprawkowego pragną poprawić uprzednio wynik z części ustnej. Materiał wymagany na części ustnej składa się z 20 zagadnień (tematów), opartych o tematykę realizowaną w ramach lektoratu języka obcego. Zagadnienia na egzaminie ustnym związane są z językiem ogólnym.Część II – część pisemna.Czas trwania części pisemnej egzaminu: 60 minut. Za część pisemną otrzymać można maksymalnie 160 punktów.Część  pisemna obejmować będzie dwie części:  – czytanie ze zrozumieniem, – test gramatyczno–leksykalny. Czytanie ze zrozumieniem obejmować będzie teksty przeznaczone do czytania. Możliwe typy zadań sprawdzających sprawność czytania ze zrozumieniem to  zadania sprawdzające globalne lub selektywne rozumienie tekstu czytanego: prawda/fałsz (w których student stwierdza zgodność lub niezgodność zdań zawartych w zadaniu z treścią przeczytanego tekstu); test wielokrotnego wyboru (w którym student wybiera poprawną odpowiedź spośród kilku podanych propozycji); zadania na dobieranie (w których student łączy ze sobą lub przyporządkowuje do siebie odpowiednie elementy np. fragmenty tekstu). Test  gramatyczno-leksykalny obejmować będzie typy zadań sprawdzających znajomość gramatyki i leksyki: test wielokrotnego wyboru (w którym student wybiera poprawną odpowiedź spośród kilku podanych propozycji); zadania na dobieranie (w których student łączy ze sobą lub przyporządkowuje do siebie odpowiednie elementy, np. słowa, wyrażenia); zadania z luką (w których student wstawia odpowiednie słowo, wyrażenie, etc. jako uzupełnienie zwrotu, zdania, fragmentu tekstu); transformacje (zadanie polegające na przekształceniu zdania wg wskazanego wzoru).Łączna liczba punktów za egzamin certyfikacyjny na poziomie B2: 200 pkt. (egzamin ustny 40 punktów + egzamin pisemny 160 punktów).SKALA OCEN: 120 pkt. – 139 pkt. – dostateczny (3) (60% – 69%)140 pkt. – 151 pkt. – dostateczny plus (70% – 75%)152 pkt. – 171 pkt. – dobry (4) (76% – 85%)172 pkt. – 181 pkt. – dobry plus (86% – 90%)182 pkt. – 200 pkt. – bardzo dobry (5) (91% – 100%)
Na egzamin odbędzie się rejestracja żetonowa. Terminy zostaną podane w czerwcu 2020 r.

B2 Egzamin certyfikacyjny w okresie zajęć dydaktycznych – informacje

Skip to content