Biuro Obsługi Studentów Collegium Historicum

Informacje dla kończących studia

Nowe procedury dotyczące prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych (obowiązuje od 09.09.2020)
Prosimy o zapoznanie się z instrukcją APD i zarządzeniami Pani Rektor –  linki poniżej

Opłata za dyplom 60,-  naliczana jest na indywidulany numer konta, który widoczny jest w usoswebie w płatnościach FK – należności nierozliczone.

Ustala się następującą kolejność realizacji poszczególnych czynności związanych ze złożeniem pracy dyplomowej w APD i przeprowadzeniem egzaminu dyplomowego:

Lp. Czynność Zgodnie z przepisem zarządzenia Odpowiedzialny
1. Przygotowanie  pracy  dyplomowej   i   uzyskanie  akceptacji promotora, uzyskanie w USOSie wszystkich wpisów wymaganych w programie   Student
2. Przekazanie do BOS drogą mailową (z e-maila uczelnianego) danych dotyczących pracy dyplomowej (tytuł pracy, skład komisji, planowany termin obrony) § 2 ust. 1 Student
3. Wprowadzenie do USOS danych dotyczących pracy dyplomowej § 9 ust. 1 Biuro Obsługi Studentów
4. Wprowadzenie do USOS składu komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy* § 9 ust. 2 Biuro Obsługi Studentów
5. Wprowadzenie do APD danych dotyczących pracy dyplomowej § 4 pkt 1 Student
6. Zatwierdzenie w APD oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej § 4 pkt 2 Student
7. Złożenie w APD wersji elektronicznej pracy dyplomowej § 4 pkt 3 Student
8. Sprawdzenie pracy dyplomowej w APD § 6 ust. 1 Promotor
9. Zlecenie weryfikacji pracy dyplomowej w JSA § 6 ust. 1 pkt 1 Promotor
10. Zaakceptowanie raportu z badania pracy dyplomowej w JSA § 6 ust. 1 pkt 2a Promotor
11. Zatwierdzenie oświadczenia o zapoznaniu się z raportem oraz, że praca dyplomowa spełnia warunki wymagane w postępowaniu o uzyskanie tytułu zawodowego § 6 ust. 1 pkt 2b Promotor
12. Przekazanie w APD pracy dyplomowej do wpisania recenzji § 6 ust. 2 Promotor
13. Wpisanie recenzji pracy dyplomowej §7 Promotor i Recenzent
14. Przeprowadzenie egzaminu dyplomowego   Przewodniczący
15. Sporządzenie i zatwierdzenie protokołu egzaminu dyplomowego. Na protokole w APD wymagany podpis elektroniczny promotora, recenzenta i przewodniczącego komisji §8 Przewodniczący, Promotor, Recenzent
16.

Wydrukowanie i włączenie do teczki akt osobowych studenta:

–    protokołu egzaminu dyplomowego**,

–    recenzji pracy dyplomowej,

–    Karty Pracy Dyplomowej, będących wydrukami z USOS.

§ 9 ust. 3 Biuro Obsługi Studentów
17. Wystawienie dyplomu   Sekcja Spraw Studenckich
18. Wystawienie suplementu do dyplomu   Biuro Obsługi Studentów

* Wprowadzenie składu komisji może odbyć się w dalszej kolejności, jednak nie później niż dzień przed egzaminem dyplomowym

** Z zastrzeżeniem zapisów § 12

Skip to content