Biuro Obsługi Studentów Collegium Historicum

Opłaty za studia

Zwolnienie z opłat za świadczone przez uczelnię usługi edukacyjne

Szanowne Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 14 Regulaminu pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 30/2020/2021 z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na UAM) do zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne, o których mowa w § 12 i 13 zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że zwolnienie z opłat za świadczone usługi edukacyjne jest przychodem dla studenta z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia i będzie podlegało rozliczeniu z urzędem skarbowym na podstawie deklaracji PIT wystawionej przez Uczelnię w roku następującym po roku, w którym została wydana decyzja administracyjna.

Wobec powyższego do wniosku w sprawie zwolnienia z opłat student zobowiązany jest dołączyć, poza posiadanymi dokumentami potwierdzającymi okoliczności uzasadniające udzielenie zwolnienia, dodatkowy dokument Załącznik do wniosku o zwolnienie z opłat za świadczone przez uczelnię usługi edukacyjne – w załączeniu. W dokumencie tym konieczne jest podanie identyfikatora podatkowego, którym jest numer PESEL. Studenci nieposiadający numeru PESEL i składający wnioski w sprawie zwolnienia z opłat zobowiązani są wystąpić z wnioskiem o nadanie numeru PESEL. Informacje o sposobie uzyskania numeru PESEL dostępne są na stronach:
https://www.gov.pl/web/gov/obowiazek-meldunkowy

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-dla-cudzoziemcow

Uprzejmie prosimy, aby wnioski studentów w sprawie zwolnienia z opłat przekazywane do Rektora zawierały wypełniony Załącznik do wniosku o zwolnienie z opłat za świadczone przez uczelnię usługi edukacyjne.

Skip to content