Biuro Obsługi Studentów Collegium Historicum

Organizacja zajęć

Wydział Archeologii

Szanowni Państwo,

Dydaktycy Wydziału Archeologii,

zgodnie z „Zarządzeniem nr 486/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” i decyzją władz dziekańskich Wydziału Archeologii UAM, chciałbym poinformować, iż wszystkie zajęcia dydaktyczne na kierunku archeologia w semestrze „zimowym” roku akademickiego 2020/2021 będą prowadzone w trybie zdalnym. 

Sposób prowadzenia zajęć będzie zgodny z wytycznymi władz rektorskich, co oznacza, że będą się one odbywały zgodnie z planem zajęć oraz w trybie wideokonferencji w czasie rzeczywistym. Plan postaramy się rozesłać Państwu jak najszybciej (mam nadzieję, że w pierwszej połowie września). Dwa bloki zajęciowe dla obydwu specjalności I stopnia studiów – „Wprowadzenie do źródłoznawstwa, cz. I” oraz „Antropologia fizyczna” zostaną najprawdopodobniej przesunięte i odbędą się w kolejnym semestrze (te zajęcia ćwiczeniowe wymagają interakcji z prowadzącymi i wykorzystania materiału źródłowego w trakcie każdego ze spotkań).

W bieżącym semestrze w trybie „stacjonarnym” prowadzone będą tylko wybrane zajęcia specjalności Dziedzictwo Archeologiczne (II rok II stopnia studiów), które nie mogą zostać w pełni zrealizowane w trybie zdalnym.

Decyzja dotycząca takiego sposobu odbywania zajęć nie jest dla nas łatwa, ale pozwala zachować maksymalne zasady bezpieczeństwa. Podejmując ją w takim zakresie i w tym momencie jesteśmy przekonani, iż ułatwi ona naszym Studentom planowanie najbliższej przyszłości, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie zamieszkania. Problem ten, w obecnej sytuacji winien być dla nas jednym z ważniejszych.

Liczymy, że w kolejnym semestrze będziemy mogli spotkać się w siedzibie naszego Wydziału. 

Gdyby związane z tym kwestie wymagały dodatkowych wyjaśnień, proszę o kontakt.

Panująca sytuacja epidemiczna spowodowała także, iż w tym roku, inaczej niż w latach poprzednich, rekrutację na specjalności: AOiA oraz APiS dla studentów I roku I stopnia studiów przeprowadzimy do dnia 15 września.

Z wyrazami szacunku

Marcin Ignaczak

Wydział WAiK - Instytut Etnologii

Komunikat władz dziekańskich dla studentów WAiK

W związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii covid-19 na Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa postanowiliśmy znaczną cześć zajęć przeprowadzić zdalnie, w związku z tym Rady programowe poszczególnych kierunków postanowiły co następuje:

Etnologia – zajęcia odbywające się  w trybie tradycyjnym i hybrydowym:

  1. Zajęcia w pełnym trybie tradycyjnym

    – Metody badań etnograficznych, ćwiczenia dla 1 roku/I st.

    – Seminaria licencjackie i magisterskie 3 rok oraz 1i2 rok/ II st., jeśli studenci będą mieć takie życzenie

    – Badania terenowe I i II: ćwiczenia praktyczne wyjazdowe dla 1 i 2 roku/ I st. (zaplanowane na II semestr w przypadku byłego I roku za r.a. 2019/20)

  2. Zajęcia w trybie hybrydowym: wykłady on-line połączone z 1 spotkaniem w sali raz na miesiąc.

– Wprowadzenie do antropologii społeczno-kulturowej: wykład dla 1 roku / I st.

– Historia myśli antropologicznej: wykład dla 1 roku / I st.

– Obserwacja etnograficzna: ćwiczenia dla 2 roku/I st.

– Wywiad etnograficzny: ćwiczenia dla 2 roku/I st.

Wydział Historii

Szanowni Państwo,

P.T. Pracownicy Dydaktyczni Wydziału Historii UAM,

ponieważ sytuacja związana z epidemią koronawirusa jest w całym kraju dość skomplikowana przyjmujemy na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021, zgodnie z „Zarządzeniem nr 486/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” i decyzją władz dziekańskich Wydziału Historii UAM, że zajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkach studiów realizowanych na Wydziale: HistoriaHumanistyka w szkoleGospodarka i ekonomia w dziejachLiberal Arts of Sciences oraz Wschodoznawstwo będą w całości prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, przy uwzględnieniu infrastruktury, oprogramowania i technologii informatycznych zalecanych przez władze UAM i rekomendowanych przez Ośrodek Wsparcia Kształcenia na Odległość UAM (MS Teams, Moodle).

Kształcenie zdalne, według zaleceń władz rektorskich, będzie przebiegało zgodnie z planem zajęć oraz z zasadami podziału studentów na grupy zajęciowe. Zajęcia będą się odbywały w trybie wideokonferencji w czasie rzeczywistym.

W bieżącym semestrze w trybie „stacjonarnym” mogą być prowadzone tylko wybrane zajęcia, w naszym przypadku będą to seminaria licencjackie i magisterskie – pod warunkiem otrzymania zgody od studentów na taki tryb ich odbywania i decyzji promotora, jeśli uzna, że nie mogą one zostać w pełni zrealizowane w trybie zdalnym, oraz zachowania reżimu sanitarnego wskazanego w stosownym zarządzeniu kanclerza UAM.

Decyzja o takim kształcie organizacji dydaktyki (w trybie zdalnym) na Wydziale Historii, odpowiadająca obecnemu stanowi prawnemu na UAM, pozwala zachować maksymalne zasady bezpieczeństwa i zdrowia studentów i wykładowców. Jednocześnie przypominamy, że pracownicy będą mogli korzystać z Collegium Historicum i jego infrastruktury w ramach względnie normalnego funkcjonowania (dyżury oraz prowadzenie zajęć zdalnych z gabinetów i pokoi wykładowych). W tym zakresie oferujemy pomoc w postaci szkoleń, zabezpieczenia narzędzi (złożone zostało zamówienie na komputery do sal wykładowych, laptopy oraz przystosowanie sali dziekańskiej do wideokonferencji) i doraźnego wsparcia w obsłudze sprzętu komputerowego.

Organizacja dydaktyki na Wydziale Historii może ulec zmianie wraz z sytuacją epidemiczną w kraju i stosownymi decyzjami władz UAM. Na poprawę w tym zakresie oczekujemy z niecierpliwością i żywimy nadzieję, że w kolejnym semestrze będziemy mogli prowadzić zajęcia kontaktowe w siedzibie naszego Wydziału na Morasku. W wypadku potrzeby dodatkowych wyjaśnień, prosimy o kontakt.

Z wyrazami szacunku

prof. dr hab. Józef Dobosz, dziekan Wydziału Historii UAM

prof. UAM dr hab. Katarzyna Balbuza, prodziekan ds. studenckich i kształcenia UAM

Wydział Nauk o Sztuce

Szanowni Państwo, Drogie Studentki i Drodzy Studenci, Drogie Pracowniczki i Drodzy Pracownicy Wydziału Nauk o Sztuce!

Uprzejmie informuję, że zgodnie z „Zarządzeniem nr 486/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2020/2021” i decyzją władz dziekańskich Wydziału Nauk o Sztuce zajęcia dydaktyczne na kierunkach Historia sztuki i Muzykologia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 będą prowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zgodnie z wytycznymi władz UAM będą one realizowane w trybie wideokonferencji, w czasie rzeczywistym, wedle planu zajęć, który zostanie ogłoszony nie później niż dnia 20 września 2020 r.

Wyjątek stanowić będą następujące zajęcia na kierunku Historia sztuki:

– część zajęć z „Wprowadzenia do historii sztuki: architektury, malarstwa i rzeźby, rzemiosła artystycznego i ornamentyki” dla studentów I roku studiów I stopnia,

– część zajęć ze „Spotkania z dziełem sztuki” dla studentów I roku studiów I stopnia,

– część zajęć z „Seminarium warsztatowego” dla studentów I roku studiów II stopnia.

Te zajęcia będą realizowane z zachowaniem reżimu sanitarnego jako zajęcia terenowe, poza siedzibą Uczelni, w przestrzeni miasta, w instytucjach kultury, w bezpośrednim kontakcie z zabytkami. Zostaną one zorganizowane w taki sposób, by zapewnić możliwie najbardziej bezpieczny i dogodny udział w nich studentom zarówno z Poznania, jak i z innych części Polski.

Jako zajęcia stacjonarne mogą odbywać się także, jeśli tak postanowi prowadzący w porozumieniu z uczestnikami, seminaria magisterskie.

Pragnę zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, by mimo oczywistych niedogodności związanych z kształceniem zdalnym proces dydaktyczny przebiegał sprawnie i z największym pożytkiem dla studentów.

Wszystkich Państwa serdecznie proszę o wyrozumiałość i wytrwałość – bo nadzwyczajne i przykre okoliczności, które zmuszają nas do podjęcia opisanych powyżej kroków, przecież ustąpią w końcu i będziemy mogli wreszcie spotkać się w salach obu Instytutów na tradycyjnych zajęciach stacjonarnych. Oby jak najszybciej!

Pozostając z taką nadzieją,

łączę wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia,

prof. UAM dr hab. Michał Mencfel

Dziekan Wydziału Nauk o Sztuce

Skip to content