Biuro Obsługi Studentów Collegium Historicum

Studia Podyplomowe

Studia Podyplomowe Archiwistyki i Zarzadzania Dokumentacją

Studia podyplomowe archiwistyki mają doskonalić i służyć pogłębieniu wiedzy, z uwzględnieniem m.in. problemów szczegółowych z zakresu polskiego prawa archiwalnego, kancelarii współczesnej (w tym kancelarii elektronicznej), archiwistyki i zarządzania dokumentacją współczesną. Studia są przeznaczone dla osób zatrudnionych w archiwach wszystkich szczebli oraz innych instytucjach przechowujących materiały archiwalne i pozostałe rodzaje dokumentacji. Ich celem jest również zapoznanie słuchaczy z najnowszymi rozwiązaniami metodycznymi, dotyczącymi porządkowania archiwaliów, ich ewidencjonowania i udostępniania. Oferta zorganizowania Studiów Podyplomowych Archiwistyki zgodna jest z § 6 ust. 2 Regulaminu studiów podyplomowych w UAM.

Uzyskane kompetencje

W programie studiów uwzględniony został model kompetencji zawodowych archiwistów i zarządców dokumentacji przygotowany przez zespół roboczy Sekcji Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich oraz innych pracowników szkół wyższych, archiwów i instytucji zainteresowanych kształceniem archiwistów i rekomendowany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Absolwent kończący Studia Podyplomowe Archiwistyki jest przygotowany m.in. do:

• pełnienia funkcji kierownika lub pracownika archiwum zakładowego i składnicy akt;

• pełnienia funkcji zarządzającego dokumentacją współczesną w różnych formach;

• właściwego tworzenia dokumentacji oraz do sprawowania nadzoru nad prawidłowym jej obiegiem;

• porządkowania archiwaliów, ich selekcji i ewidencjonowania;

• przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych;

• przeprowadzania procesu brakowania dokumentacji.

Rekrutacja

Na studia mogą być przyjmowane osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych na poziomie licencjackim i magisterskim. Przewidywany jest także udział w studiach słuchaczy, którzy zajmują się w swoich miejscach pracy sprawami obsługi kancelaryjnej oraz pełnią funkcje archiwistów zakładowych nie posiadając wymaganych uprawnień. Dla osób takich, które nie posiadają dokumentów ukończenia studiów o specjalizacji archiwistycznej przewidziane są dodatkowe zajęcia z „podstaw archiwistyki”.

Informacji o studiach udzielają:

prof. UAM dr hab. Irena Mamczak-Gadkowska (tel. 61 829 1536 , email: irena. gadkowska@gmail.com)

prof. UAM dr hab. Krzysztof Stryjkowski (tel. 61 829 1502, email: krzysztof.stryjkowski@amu.edu.pl).

Zapisy kandydatów na studia przyjmuje mgr Katarzyna Jasiewicz-Olędzka tel. +48 61 829 13 61 e-mail: katarzyna.jasiewicz-oledzka@amu.edu.pl

Wniosek o przyjcie na Studia Podyplomowe

Studia Podyplomowe Historii

4 – semestralne studia doskonalące dla absolwentów II stopnia (historia oraz kierunki pokrewne) z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie nauczania historii w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej;

3 – semestralne studia dla absolwentów studiów I i II stopnia (historia oraz kierunki pokrewne) z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie nauczania historii i społeczeństwa w szkole podstawowej;

3 – semestralne studia dla absolwentów studiów II stopnia (historia oraz kierunki pokrewne) z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie nauczania historii i społeczeństwa i historii w gimnazjum oraz w szkole ponadgimnazjalnej.

Uzyskane kompetencje

Studia podyplomowe przygotowują do nauczania historii zgodnie z nowymi wymogami podstawy programowej w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Szkole Ponadgimnazjalnej w zakresie przedmiotu Historia oraz Historia i Społeczeństwo.

Rekrutacja

Na studia przyjmowane są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych na poziomie magisterskim oraz posiadające przygotowanie pedagogiczne.

Szczegółowe informacje

Prof. UAM dr hab. Violetta Julkowska violajul@wp.pl

mgr Katarzyna Jasiewicz-Olędzka katarzyna.jasiewicz-oledzka@amu.edu.pl

Wymagane dokumenty

1. wniosek o przyjęcie na Studia Podyplomowe

2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

Dokumenty należy składać osobiście lub wysłać na adres:

Wydział Historyczny UAM

Studia Podyplomowe (pokój 2.138)

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7

61-614 Poznań

Informacje również na stronach www.ehistory.amu.edu.pl

Wniosek o przyjęcie na Studia Podyplomowe

Skip to content