Wnioskowanie o miejsca w DSach na rok akad. 2020/2021 – termin do 28 czerwca 2020 roku

Szanowni Studenci Wydziałów: Archeologii, Antropologii i Kulturoznawstwa (kierunek etnologia), Historii oraz Wydziału Nauk o Sztuce, poniżej znajdą Państwo wszystkie informacje dotyczące wnioskowania o akademik na przyszły rok akademicki.
https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/pomoc-materialna-i-domy-studenckie/domy-studenckie

Kontakt w tej sprawie pod adresem mailowym: jaka@amu.edu.pl lub numerem telefonicznym: 61 829 13 61.

Najważniejsze informacje:

1.
student, który zamierza posłużyć się wcześniej złożonym Oświadczeniem
(o dochodach uzyskanych przez członków rodziny w 2018 roku), z
którego chce skorzystać bez dokonywania w nim zmian, generuje w
systemie Wniosek, a po jego zarejestrowaniu wysyła z adresu w
systemie poczty elektronicznej dla studentów (st.amu.edu.pl) do
Koordynatora Biura Obsługi Studentów (dalej Koordynator BOS)
właściwego dla kierunku studiów zawiadomienie o zarejestrowaniu
Wniosku i skorzystaniu z Oświadczenia znajdującego się w systemie
USOSweb,

2.
w przypadku składania Wniosku, dla którego trzeba po raz pierwszy
utworzyć Oświadczenie (o dochodach uzyskanych przez członków rodziny
w 2018 roku), student tworzy w systemie USOSweb kolejno formularze
elektroniczne Oświadczenia i Wniosku, po czym wypełnia je i
rejestruje. O zarejestrowaniu formularzy Oświadczenia i Wniosku
student zawiadamia Koordynatora BOS właściwego dla kierunku studiów,
wysyłając wiadomość elektroniczną z adresu w systemie poczty
elektronicznej dla studentów (st.amu.edu.pl), dołączając pliki PDF
skanów dokumentów, na podstawie których wypełnione zostało
Oświadczenie,
UWAGA:
jeżeli po roku 2018 nastąpiły zmiany w dochodach z przyczyn
przewidzianych w art. 3 pkt. 23 Ustawy o świadczeniach rodzinnych,
student uprawniony jest do skorzystania z możliwości wykazania utraty
dochodu. Szczegółowa instrukcja do tej procedury znajduje się w
Instrukcji składania oświadczenia o dochodach,

3.
w przypadku, gdy w systemie znajduje się wcześniej wygenerowane
Oświadczenie, z którego student zamierza skorzystać aktualizując jego
treść w związku z utratą dochodu z powodów przewidzianych w art. 3
pkt. 23 Ustawy o świadczeniach rodzinnych, przesyła Koordynatorowi
BOS wysłaną z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów
(st.amu.edu.pl) prośbę o cofnięcie Oświadczenia do poprawy. Po
dokonaniu korekty Oświadczenia student ponownie je rejestruje oraz
generuje i rejestruje Wniosek; po dokonaniu tych czynności przesyła
Koordynatorowi BOS (z adresu w systemie poczty elektronicznej dla
studentów (st.amu.edu.pl)) zawiadomienie o zarejestrowaniu
Oświadczenia i Wniosku, dołączając do wiadomości pliki PDF skanów
dokumentów, na podstawie których zostało zaktualizowane Oświadczenie.

Po normalizacji sytuacji sanitarno-epidemiologicznej oraz wznowieniu
zajęć dydaktycznych na uczelni, student dostarcza do BOS oryginały
wniosku i oświadczenia oraz dokumentów, których skany zostały przez
niego wcześniej przesłane w wersji elektronicznej.

Zgodnie z harmonogramem dnia 28 czerwca o godz. 23:59 nastąpi
zamknięcie tury elektronicznego generowania wniosków w USOSweb, przy
czym dnia następnego  upływa termin zawiadamiania Koordynatorów przez
studentów o rejestracji i dokumentów (pliki PDF jako załączniki do
wiadomości z zawiadomieniami).

Przydziały miejsc we wskazanych przez wnioskodawców Domach
Studenckich wynikać będą z możliwości technicznych oraz z pozycji w
procedurze kwalifikacyjnej, z uwzględnieniem kolejnych – zaznaczonych
we wniosku – preferencji przydziału. Z uwagi na obowiązujące
wskazania sanitarne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wydane
na podstawie rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego, przydział
do każdego pokoju – niezależnie od jego standardu – następuje
jednoosobowo. W przypadku złagodzenia lub zniesienia rygorów
sanitarnych przez władze państwowe, nastąpić może wprowadzenie osób
do pokojów, zgodnie z ich podstawowym standardem.

O uzyskaniu przydziału miejsca system automatycznie powiadomi – w
terminie przewidzianym w harmonogramie („systemowe rozpatrzenie
wniosków i dokonanie przydziałów”) – wpisem w profilu studenta w USOS
oraz w elektronicznym formularzu Wniosku. Nie przewiduje się innych
sposobów informowania, w związku z czym studenci obowiązani są do
śledzenia stanu formularza Wniosku oraz zmian w USOS.

Miejsce w Domu Studenckim przyznawane jest na rok akademicki, do
końca letniej sesji egzaminacyjnej, tj. do końca czerwca.

Student może ubiegać się o przyznanie miejsca również dla małżonka i
dzieci.

Skip to content