Zarządzenie w sprawie odroczenia terminów pobierania opłat za studia

Zarządzenie nr 434/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 19 marca 2020 r.w sprawie odroczenia terminów pobierania opłat za studia.

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 poz. 1668, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z 2020 r.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz.433 z 2020 r.), zarządzam, co następuje:

§ 1

1. W celu ograniczenia obciążeń finansowych studentów, w sytuacji wprowadzenia na terenie całego kraju stanu zagrożenia epidemicznego i zamknięcia wielu miejsc pracy studentów, odracza się terminy pobierania opłat za:

a. kształcenie na studiach niestacjonarnych;

b. powtarzanie zajęć (przedmiotów) z powodu niezadowalających wyników w nauce na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych;

c. prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

2. W przypadku cudzoziemców odracza się terminy pobierania opłat za kształcenie na I roku studiów stacjonarnych w języku polskim oraz za kształcenie na studiach w języku polskim i języku obcym na latach wyższych.

3. W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych nie nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości związanych z kształceniem na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

§ 2

Rektor określi nowe terminy pobierania opłat, o których mowa w § 1 ust. 1, po zakończeniu okresu zawieszenia zajęć dydaktycznych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 marca 2020 roku.

REKTOR Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki

Skip to content